Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden, die voorrang hebben op deze algemene voorwaarden, maken deze algemene voorwaarden integraal deel uit van de handelsbetrekkingen van J. Cortès Cigars NV, opgericht en onderworpen aan het Belgische recht, met zetel te 8552 Moen (België), Pannenbakkersstraat 1, ingeschreven bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0405.450.102, (RPR Gent, afdeling Kortrijk), (“J. Cortès Cigars”), en derhalve zijn (zonder beperking van de algemeenheid van wat voorgaat) alle verkopen, aanbiedingen en overeenkomsten van J. Cortès Cigars NV, als verkoper, met de koper (de ”Koper”) onderworpen aan de hierin vermelde voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd door J. Cortès Cigars, (de “Algemene Verkoopvoorwaarden”), met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, waaronder die van de Koper. Het plaatsen van een bestelling door de Koper, de aanvaarding van product(en) door de Koper (geheel of gedeeltelijk), de handtekening van de Koper, het begin van uitvoering door J. Cortès Cigars, en/of het uitblijven van enig bezwaar van de Koper tegen een factuur, vormen de aanvaarding door de Koper van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de uitdrukkelijke en onherroepelijke afstand door de Koper van eventuele eigen algemene voorwaarden, wanneer en in welke vorm deze ook werden medegedeeld. In elk geval hebben deze Algemene Verkoopvoorwaarden steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de Koper. Van deze Algemene Verkoopvoorwaarden kan alleen worden afgeweken indien en voor zover de bevoegde vertegenwoordiger(s) van J. Cortès Cigars dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft/hebben aanvaard.
 2. Indien mogelijk zullen de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden zo worden geïnterpreteerd dat zij geldig en afdwingbaar zijn onder de toepasselijke wetgeving. Indien echter op enig moment een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden (geheel of gedeeltelijk) ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijken te zijn, zal dit geen gevolgen hebben voor de overige bepalingen en voor deze Algemene Verkoopvoorwaarden; deze zullen volledig van kracht blijven alsof de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling(en) (of de(e)l(en) daarvan) nooit had(den) bestaan. Bovendien zullen J. Cortès Cigars en de Koper in dit geval de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling(en) of de(e)l(en) daarvan wijzigen en/of een nieuwe bepaling overeenkomen die het doel van de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling(en) (of de(e)l(en) daarvan) zo dicht mogelijk benadert. 
 3. Informatie in brochures en documentatie van J. Cortès Cigars kan door J. Cortès Cigars worden gewijzigd en vormt geen aanbod.
 4. Elk aanbod van J. Cortès Cigars is vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk wordt vermeld dat het voor een bepaalde duur geldt; in dat geval heeft J. Cortès Cigars alsnog het recht dit aanbod op elk moment in te trekken zolang de Koper het aanbod niet uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 5. De Koper dient een bestelling schriftelijk te plaatsen en is daardoor gebonden. J. Cortès Cigars is pas gebonden nadat de bestelling uitdrukkelijk en schriftelijk door haar werd bevestigd.
 6. Bij annulering van een bestelling door de Koper kan J. Cortès Cigars kiezen voor hetzij de volledige uitvoering van de bestelling, hetzij de ontbinding ervan, zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst of verdere kennisgeving, met een bijkomende door de Koper te betalen boete van 10% van de overeengekomen prijs (exclusief btw). Dit laat het recht van J. Cortès Cigars onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is.
 7. De voor de producten verschuldigde prijs staat vermeld in de orderbevestiging van J. Cortès Cigars.
 8. Indien de prijzen van een of meer componenten van de producten vóór de levering van de producten stijgen, heeft J. Cortès Cigars het recht om de prijs die in de orderbevestiging wordt vermeld, te verhogen met de prijsstijging van deze componenten. Als dergelijke componenten worden (zonder enige beperking) beschouwd: (i) grondstoffenprijzen, (ii) transport- en opslagkosten, verpakkingskosten, (iii) loonkosten en kosten van de sociale verzekering, (iv) belastingen, lasten, heffingen, in- of uitvoerrechten, (v) valutaschommelingen en/of (vi) verzekeringspremies.
 9. Tenzij in de orderbevestiging uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de aangegeven prijzen exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele kosten van verzekering, vervoer en verpakking.
 10. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in de orderbevestiging, worden de producten EXW geleverd, volgens de ICC Incoterms 2021 (de “Levering”).
 11. J. Cortès Cigars behoudt zich het recht voor deelleveringen en -factureringen uit te voeren, zonder dat de Koper het recht heeft deze te weigeren of de betaling om deze reden uit te stellen. 
 12. De opgegeven leveringstermijnen zijn louter informatief en zijn voor J. Cortès Cigars niet bindend. Een overschrijding van de opgegeven levertijd zal nooit worden beschouwd als wanprestatie van J. Cortès Cigars en geeft de Koper niet het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld vanwege J. Cortès Cigars. Uitstel of niet-levering geeft de Koper geen enkel recht op schadevergoeding. Vertragingen in de uitvoering waarvan J. Cortès Cigars op de hoogte is, worden zo spoedig mogelijk aan de Koper medegedeeld. Wijzigingen van de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de geplande leverdatum wordt gewijzigd.
 13. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat van J. Cortès Cigars over op de Koper op het moment van Levering. De producten blijven echter eigendom van J. Cortès Cigars tot het moment van volledige betaling van de prijs voor alle geleverde of als geleverd te beschouwen producten, inclusief eventuele bijhorigheden, zoals eventuele kosten, interesten en schadevergoeding. Worden de producten aan een derde verkocht en geleverd, dan treedt het recht op de daaruit resulterende opbrengst in de plaats van de verkochte producten, dit onverminderd het voorrecht van J. Cortès Cigars, waarop deze zich naar eigen goeddunken kan beroepen, waarbij het deponeren van de factuur ter zake bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank geenszins kan worden geïnterpreteerd als het afstand doen van een of meer van voornoemde bepalingen.
 14. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen moeten de facturen van J. Cortès Cigars binnen dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum worden betaald, in de munteenheid waarin werd gefactureerd, vrij van enige valutacontrole of andere beperkingen, op de zetel van J. Cortès Cigars, via overschrijving op een op de factuur opgegeven bankrekening. Alle kosten betreffende de betaling zijn voor rekening van de Koper.
 15. Indien de Koper op de vervaldag een factuur niet volledig heeft betaald, is J. Cortès Cigars automatisch gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met behoud van enig ander recht van verhaal, op grond van de overeenkomst of de wet, (a) nalatigheidsrente te vorderen over het achterstallige bedrag tegen de interestvoet zoals bepaald in de Belgische Wet van 2 augustus 2002 inzake de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en (b) 10% van het openstaande saldo, met een minimumbedrag van EUR 250,00 als forfaitaire schadevergoeding voor kosten verbonden aan onder meer de invordering van de verschuldigde bedragen, onverminderd het recht van J. Cortès Cigars om aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is. Niet tijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur heeft tot gevolg dat alle andere bedragen die de Koper aan J. Cortès Cigars verschuldigd mocht zijn onmiddellijk, van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling opeisbaar worden. J. Cortès Cigars is in dat geval automatisch gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de uitvoering van de overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen J. Cortès Cigars en de Koper op te schorten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de Levering van de producten. Een klacht van welke aard dan ook kan niet door de Koper worden ingeroepen als reden voor opschorting of uitstel van betaling.
 16. J. Cortès Cigars behoudt zich het recht voor om bestellingen die nog niet zijn geleverd te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten indien de Koper in gebreke blijft met de betaling zoals op een factuur of anderszins tussen J. Cortès Cigars en de Koper is overeengekomen of indien hij op enigerlei wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, mits de Koper hiervan op de hoogte wordt gesteld.
 17. De Koper dient de producten bij de Levering onmiddellijk te controleren. Klachten met betrekking tot een niet-conforme Levering of zichtbare gebreken dienen door de Koper binnen vierentwintig (24) uur na de Levering schriftelijk per e-mail aan J. Cortès Cigars te worden gemeld, met duidelijke opgave van de vermeende gebreken; de producten mogen niet zijn veranderd, een en ander op straffe van verval. Bij gebreke van een dergelijke tijdige en juiste melding, wordt de Koper geacht het product van J. Cortès Cigars te hebben aanvaard. Een klacht over verborgen gebreken moet door de Koper schriftelijk aan J. Cortès Cigars ter kennis worden gebracht, per aangetekend schrijven, met een duidelijke omschrijving van de vermeende gebreken, binnen vijftien (15) kalenderdagen na de ontdekking van het gebrek en in ieder geval binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat de Koper het gebrek had moeten ontdekken, en in ieder geval uiterlijk binnen de zes (6) maanden na de Levering van de producten; de producten mogen niet zijn veranderd, een en ander op straffe van verval. De Koper dient J. Cortès Cigars onmiddellijk in de mogelijkheid te stellen een klacht te onderzoeken door een representatief monster van de producten aan J. Cortès Cigars ter beschikking te stellen voor controle, zulks op straffe van verval van het recht om zich op een niet-conforme levering of een zichtbaar of verborgen gebrek te beroepen. Gebrekkige producten kunnen slechts na schriftelijke toestemming van J. Cortès Cigars worden teruggestuurd en de kosten en het risico van het vervoer vallen ten laste van de Koper. Een eventuele reactie van J. Cortès Cigars op te laat ingediende klachten zal niet gelden of zal niet kunnen worden uitgelegd als een afstand (uitdrukkelijk of stilzwijgend, geheel of gedeeltelijk) van haar rechten uit hoofde van dit artikel 17, noch op de verdere uitoefening daarvan vooruitlopen en is steeds onverminderd haar rechten en zonder enige nadelige erkenning.
 18. Met uitzondering van aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel of materiële schade als gevolg van een opzettelijk fout van J. Cortès Cigars, is J. Cortès Cigars niet aansprakelijk jegens de Koper voor winstderving, onrechtstreekse, incidentele of gevolgschade of verliezen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: punitieve of exemplarische schadevergoeding, verliezen van derden, inkomstenverlies, verliezen op basis van gebruik, verlies van producten, overeenkomsten, klanten, goodwill, verloren tijd, gegevens, reputatieschade, bedrijfsonderbreking of stagnatie of eventuele vorderingen van klanten), voor alle rechtsvorderingen van welke aard dan ook (met inbegrip van onrechtmatige daad, contractueel, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid en schending van de garantie). Behalve de aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of zaakschade als gevolg van een opzettelijke fout van J. Cortès Cigars, is de aansprakelijkheid van J. Cortès Cigars in ieder geval beperkt tot de overeengekomen prijs (exclusief btw en kosten) die de Koper heeft betaald voor de door J. Cortès Cigars geleverde producten met betrekking tot datgene waarvoor J. Cortès Cigars aansprakelijk is, voor alle rechtsvorderingen van welke aard dan ook (waaronder onrechtmatige daad, contractueel, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid en schending van de garantie). J. Cortès Cigars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beweerde gebreken aan de door haar geleverde producten indien (a) de Koper de producten naar het oordeel van J. Cortès Cigars op ongeschikte of niet-schoongemaakte bewaarplaatsen heeft opgeslagen, (b) de Koper de producten niet gebruikt voor het doel waarvoor zij normaliter bestemd zijn en/of (c) de Koper de producten of een deel van de producten wijzigt of vervangt. Niets in deze Algemene Verkoopvoorwaarden zal de aansprakelijkheid van J. Cortès Cigars beperken en/of uitsluiten voor enige aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt.
 19. J. Cortès Cigars garandeert uitsluitend dat de producten voldoen aan de geldende specificaties van J. Cortès Cigars op het moment van Levering. Afgezien daarvan geeft J. Cortès Cigars geen andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie of verplichting ten aanzien van de verkochte producten, waaronder (zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande) enige garantie of verplichting met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid of gepastheid voor een bepaald gebruik.
  Zonder het voorgaande te beperken, neemt J. Cortès Cigars geen enkele andere verplichting op zich met betrekking tot de producten of de verkoop ervan, noch geeft zij iemand toestemming om die verplichting namens haar op zich te nemen. De garantie van dit artikel 19 is niet van toepassing op producten die: (i) zijn gewijzigd of veranderd; (ii) zijn blootgesteld aan verkeerd gebruik, nalatigheid of ongeval; of (iii) zijn gebruikt op een wijze die niet in overeenstemming is met de instructies of aanbevelingen van J. Cortès Cigars.
 20. De Koper zal J. Cortès Cigars verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren tegen alle vorderingen van zijn klanten, op welke rechtsgrond dan ook.  
 21. Geen van de partijen is aansprakelijk voor een vertraging of tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst, indien deze te wijten is aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan iedere gebeurtenis of omstandigheid die redelijkerwijs niet voorkomen of voorzien had kunnen worden of die buiten de redelijke controle van de getroffen partij valt, waaronder begrepen / maar niet beperkt tot, de onmogelijkheid tot uitvoering van een overeenkomst als gevolg van natuurrampen, nucleaire of chemische explosies, maatregelen of voorschriften uitgevaardigd door een administratieve instantie of enige andere instantie van een overheid (zoals embargo's, blokkades, wettelijke beperkingen, opstanden, overheidsbevelen, overheidsvoorschriften, ongevallen, vervoers-, invoer-, uitvoer- of productieverboden), beperkte beschikbaarheid van grondstoffen op de markt, wetswijzigingen betreffende verplichte voorraden, storingen in telecommunicatienetwerken, branden, overstromingen, stakingen van welke aard ook, in gebreke blijven van leveranciers, boycotten, (al dan niet verklaarde) oorlogen, gewapende conflicten, pandemieën en epidemieën, het niet beschikbaar zijn van schepen, vrachtwagens of ander transport, rellen, stakingen, arbeidsonrust of andere industriële onlusten of het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening. Onder overmacht wordt in het geval van J. Cortès Cigars ook verstaan de omstandigheden waarbij de winning, verwerking en aanvoer van grondstoffen zodanig wordt beïnvloed dat uitvoering van de overeenkomst slechts met vertraging, gedeeltelijk of niet kan plaatsvinden. De partij die zich op overmacht beroept, zal alle redelijke maatregelen nemen om de tijdelijke situatie van overmacht te verhelpen en onmiddellijk na het einde van de situatie van overmacht de uitvoering van de overeenkomst hervatten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de situatie van overmacht langer dan zestig (60) kalenderdagen duurt, heeft elke partij het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst of nadere aankondiging en zonder dat één van de partijen schadevergoeding verschuldigd is.
 22. Elke overeenkomst, met inbegrip van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, wordt beheerst door het Belgische recht, en er wordt geen gevolg gegeven aan enige andere rechtskeuze of regels of beginselen van conflictenrecht (Belgische, buitenlandse of internationale, met inbegrip van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (1980) (“Weens Koopverdrag”) (indien van toepassing)), die ertoe zouden leiden dat het recht van een ander rechtsgebied dan België van toepassing zou zijn. Elk geschil voortvloeiend uit of in verband met een overeenkomst of deze Algemene Verkoopvoorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van J. Cortès Cigars gevestigd is. 
 23. De partijen erkennen en verklaren dat elk artikel, of deel daarvan, van deze Algemene Verkoopvoorwaarden werkelijk door hen is gewild en dat geen van deze artikelen, of delen ervan, enig (kennelijk) onevenwicht creëert tussen de rechten en verplichtingen van de partijen.